Vastu võetud 20.09.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kord“ § 3 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 30.08.2018 otsuse nr 89 „Viru-Nigula valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine“ alusel.

§ 1. Keskuse nimetus, asukoht ja tegutsemiskohad

(1) Viru-Nigula Kultuurikeskus (edaspidi Kultuurikeskus) on Viru-Nigula vallavalitsuse (ametiasutus) hallatav kultuuriasutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Viru-Nigula Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).

(2) Kultuurikeskus asub aadressil Lasteaia tn 4, 44106, Kunda linn, Lääne-Viru maakond.

(3) Kultuurikeskusel võib olla oma nimega pitsat ja Vallavalitsuse poolt kinnitatud sümboolika.

(4) Kultuurikeskus ei ole juriidiline isik. Kultuurikeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

(5) Kultuurikeskusel on Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi Volikogu) poolt kinnitatud eelarve ning tegevuseks eraldatud vara. Kultuurikeskuse kulude finantsplaani (alaeelarve) kinnitab Vallavalitsus.

(6) Kultuurikeskuse põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab Vallavalitsus.

(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viru-Nigula valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, Viru-Nigula valla arengukavast ja Kultuurikeskuse tegevuskavast.

(8) Kultuurikeskuse teeninduspiirkond on Viru-Nigula valla haldusterritoorium.

(9) Kultuurikeskus on Eesti Rahvamajade Ühingu liige.

§ 2. Struktuur

 Kultuurikeskuse allüksused on järgmised kultuuriasutused:
1) Kunda linna Klubi (aadressiga Lasteaia tn 4, 44106, Kunda linn, Lääne-Viru maakond);
2) Viru-Nigula Rahvamaja (aadressiga Kunda tee 8, 44001, Viru-Nigula alevik, Lääne-Viru maakond);
3) Aseri Rahvamaja (Keskpõik 1, 41403, Aseri alevik, Lääne-Viru maakond).

§ 3. Põhitegevus, eesmärgid ja ülesanded

(1) Kultuurikeskuse põhitegevus on kultuurilise teenindamise tagamine, huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Viru-Nigula vallas.

(2) Kultuurikeskuse eesmärgid ja ülesanded on:
1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
2) kohaliku kultuurielu edendamine;
3) meedia kaudu põhitegevusest informeerimine;
4) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
5) taidlus- ja huviringide töö koordineerimine;
6) rahvapidude ja kultuuriürituste läbiviimine;
7) vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele vanusegruppidele;
8) vallas tegutsevate klubide, seltside, huviringide jms. tegevuse toetamine;
9) massiürituste, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine ja toetamine ning korraldamises osalemine;
10) koostöö tegemine Eesti ja teiste riikide kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu paremaks korraldamiseks.

(3) Kultuurikeskusel on õigus:
1) osutada kultuurialaseid tasulisi ja tasuta teenuseid, korraldada tasulisi ja tasuta üritusi;
2) anda tasu eest kasutada oma ruume, müüa omavalmistatud tooteid vastavalt Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
3) seadusega ettenähtud korras sõlmida lepinguid ja teha muid tehinguid, mis ei ole vastuolus käesolevas põhimääruses sätestatuga;
4) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide töös;
5) saada tööks vajalikku teavet vallavalitsuselt, kui ametiasutuselt, tema struktuuriüksustelt ja valla asutustelt.

§ 4. Personal ja juhtimine

(1) Kultuurikeskuse struktuuri ja töötasustamise alused kinnitab Vallavalitsus Kultuurikeskuse direktori ettepanekul, mis on eelnevalt kooskõlastatud kultuuri- ja noorsootööjuhiga.

(2) Töötamine Kultuurikeskuses toimub töölepingu alusel.

(3) Kultuurikeskuse tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist Vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(4) Direktori õigused ja kohustused:
1) esindab Kultuurikeskust ja volitab vajadusel teisi isikuid Kultuurikeskust esindama;
2) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;
3) sõlmib töölepinguid Kultuurikeskuse töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
4) koostab ja kinnitab Kultuurikeskuse töökorralduse reeglid, tööohutusjuhendid ja töötajate ametijuhendid;
5) annab oma pädevuse piires Kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
6) kinnitab struktuuriüksuse tööplaanid;
7) korraldab Kultuurikeskusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist ning vastamist;
8) peab Kultuurikeskuse töö arvestust, analüüsib tegevust ja annab oma tegevusest aru kultuuri- ja noorsootöö juhile, Vallavalitsusele ja Volikogule;
9) esitab kultuuri- ja noorsootöö juhile ning Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööasutuste nõukogule eelarve projekti;
10) esitab vallavalitsusele tegevuskava ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
11) korraldab Kultuurikeskuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Volikogu poolt kehtestatud korrale, juhib Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ning kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;
12) täidab ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 5. Nõukogu

(1) Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööasutuste (Viru-Nigula Kultuurikeskus, Viru-Nigula Avatud Noortekeskus ja Viru-Nigula Muuseumid) tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, asutuste sisulise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse kuni seitsme (7) liikmeline kultuuri- ja noorsootööasutuste nõukogu (edaspidi nõukogu).

(2) Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööasutuste nõukogu on üks ühine organ kolmele asutusele: Viru-Nigula Kultuurikeskus, Viru-Nigula Avatud Noortekeskus ja Viru-Nigula Muuseumid.
1) Nõukogu koosseisu kinnitab Vallavalitsus neljaks (4) aastaks.
2) Nõukogusse kuuluvad Volikogu ja Vallavalitsuse poolt nimetatud esindajad, huviringide ja asutuste tegevust toetavate organisatsioonide esindajad, Kunda Nordic Tsement esindaja ning Viru-Nigula Noortevolikogu esindaja.
3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.
4) Nõukogu valib ja kinnitab koosolekute protokollija.
5) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.
6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks (2) korda aastas.
7) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust.
8) Koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel asutuste dokumentidega.
9) Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.

(3) Nõukogu pädevuses on:
1) Vallavalitsusele ettepanekute tegemine Viru-Nigula Kultuurikeskuse, Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse ja Viru-Nigula Muuseumite põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise või muutmise kohta;
2) Viru-Nigula Kultuurikeskuse, Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse ja Viru-Nigula Muuseumite töö hindamine, analüüsimine ja asutuste juhtidele omapoolsete ettepanekute tegemine töö paremaks planeerimiseks;
3) ettepanekute tegemine asutuste juhtidele ja vallavalitsusele (ametiasutuse) rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
4) asutuste juhtide arvamuste ära kuulamine;
5) Viru-Nigula Kultuurikeskuse, Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse ja Viru-Nigula Muuseumite tegevusplaani ja tegevuskava läbivaatamine.

(4) Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on Vallavalitsusel õigus nõukogu laiali saata.

(5) Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

§ 6. Tegevuskava

(1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab Kultuurikeskus tegevuskava, mis on otseselt seotud Viru-Nigula valla arengukava ja seal seatud tegevuste ning eesmärkidega.

(2) Tegevuskava koostatakse vähemalt kolmeks (3) aastaks.

(3) Tegevuskava ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus.

§ 7. Kultuurikeskuse vara ja vahendid. Majandustegevus.

(1) Kultuurikeskuse bilansis olev vara on vallavara, mis on vallavalitsuse (ametiasutuse) poolt tema kasutusse antud ning mis on füüsiliste või juriidiliste isikute poolt Kultuurikeskusele võõrandatud.

(2) Vallavaraks on ka vara, mis on loodud valla teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või omandatud vallavara arvel.

(3) Kultuurikeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Viru-Nigula vallavara valitsemise korrale.

(4) Kultuurikeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid sihtasutustelt ja annetustest. Direktor teavitab vallavalitsuse finantsosakonda nende vahendite saamisest ja kasutamisest.

(5) Kultuurikeskus võib taotleda toetusi fondidelt.

(6) Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab Vallavalitsus.

§ 8. Kontroll, aruandlus ja järelevalve

(1) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsus (ametiasutus).

(2) Vallavalitsus (ametiasutus) viib läbi teenistuslikku järelevalvet.

§ 9. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tema tegevuse lõpetamise otsustab Volikogu õigusaktides ettenähtud korras.

§ 10. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 26. juuni 2014 määrus nr 6 “ Kunda Linna Klubi põhimäärus”.

(2) Määrust rakendatakse 01. oktoobrist 2018.

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.