Kunda Linnavalitsuse 26. juuni 2009.a määruse nr 9 “Kunda Linna Klubi põhimäärus” § 5 lg 1 ning Kunda Linnavolikogu 16. detsembri 2013.a otsuse nr 44 “Linnavolikogu esindaja määramine Kunda Kunda Linna Klubi nõukogusse”, Kunda Linnavalitsuse 25. veebruari 2014.a korraldusega nr 14 ning Kunda Linnavalitsuse 01. aprilli 2016.a. korralduseganr 35 on kinnitatud Kunda Linna Klubi nõukogu koosseis:

NÕUKOGU ESIMEES

  • Kairi Press - noorte esindaja

NÕUKOGU LIIKMED

  • Helen Ruberg - Linnavalitsuse esindaja
  • Urve Sepp - huviringide esindaja
  • Janis Sirelmets - koostööpartnerite esindaja
  • Janek Puusepp - Kunda Linnavolikogu esindaja

KLUBI NÕUKOGU FUNKTSIOON

Klubi tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, klubi kultuurilise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse viieliikmeline nõukogu

1. Klubi tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, klubi kultuurilise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse viieliikmeline nõukogu
2. Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus neljaks aastaks
3. Nõukogusse kuuluvad volikogu ja valitsuse poolt nimetatud esindajad ning klubi töötajate ja klubi tegevust toetavate organisatsioonide esindajad
4. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.
5. Nõukogu valib ja kinnitab koosolekute protokollija.
6. Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.
7. Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis
8. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust.
9. Koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel klubi muude dokumentidega.
10. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.
11. Nõukogu pädevuses on:
  • valitsusele ettepanekute tegemine klubi põhimääruse, arengukava ja eelarve  kinnitamise või muutmise kohta
  • klubi töö hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine klubi juhatajale töö paremaks planeerimiseks;
  • ettepanekute tegemine juhatajale ja valitsusele rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  • juhataja aruande ärakuulamine;
  • klubi  tegevusplaani läbivaatamine.
12. Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on valitsusel õigus nõukogu laiali saata
13. Tööd nõukogus ei tasustata.