NÕUKOGU LIIKMED

  • Elbe Tull
  • Ando Källo
  • Urve Sepp
  • Ülle Viller
  • Kaire Kutsar

KLUBI NÕUKOGU FUNKTSIOON

Klubi tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, klubi kultuurilise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse viieliikmeline nõukogu

1. Klubi tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, klubi kultuurilise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse viieliikmeline nõukogu
2. Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus neljaks aastaks
3. Nõukogusse kuuluvad volikogu ja valitsuse poolt nimetatud esindajad ning klubi töötajate ja klubi tegevust toetavate organisatsioonide esindajad
4. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.
5. Nõukogu valib ja kinnitab koosolekute protokollija.
6. Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.
7. Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis
8. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust.
9. Koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel klubi muude dokumentidega.
10. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.
11. Nõukogu pädevuses on:

  • valitsusele ettepanekute tegemine klubi põhimääruse, arengukava ja eelarve  kinnitamise või muutmise kohta
  • klubi töö hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine klubi juhatajale töö paremaks planeerimiseks;
  • ettepanekute tegemine juhatajale ja valitsusele rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
  • juhataja aruande ärakuulamine;
  • klubi  tegevusplaani läbivaatamine.

12. Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on valitsusel õigus nõukogu laiali saata
13. Tööd nõukogus ei tasustata.